20 de September del 2014

A Caza en Galicia 2014-2015

Ofrécese información sobre os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións que afectan á actividade cinexética.

Guía informativa